בס"ד

 

תקנון האתר אלקטרו סליל - "Elrctroslil.co.il "

 

ברוכים הבאים לאתר המכירות של אלקטרו סליל!!!

אנו, קבוצת אלקטרו סליל, מציעים למכירה באתר הבית שלנו : Elrctroslil.co.il  מגוון מוצרים גדול ביותר הקיים ברשותינו ב - 4 חנויות מקצועיות המתמחות והמהוות מרכזי אספקה ושירותיים מקצועיים עד לרמת שלמות ובמחירים הוגנים ממיטב היצרנים והחברות המובילות בעולם והמשווקים השונים בארץ ואשר חלקן מיוצגות מטעמנו. כל הרכישות באתר זה כפופות למילוי תנאי התקנון כלשונו וככתבו בתקנון זה.

אנו משתמשים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מתייחס באופן שווה לשני המינים.

כללי

1. אתר Elrctroslil.co.il - (להלן: אלקטרו סליל; האתר) משמש כחנות אלקטרונית ברשת האינטרנט הפונה לקהל הגולשים ברשת האינטרנט ולכל ארגון, חברה, מפעל, מוסד, עסק הרוצה לעבוד עימנו .
2. באתר יבוצעו רכישות מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. כל המבצע פעולה, כאמור מצהיר, כי קרא את התקנון ומודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבל אותם,

וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו  על פי התקנון וכללי השתתפות בו.
3. לרשות הלקוחות עומד שירות לקוחות בטלפון: ,02-6780765, פקס :, 02-67833530, ובדוא"ל: electroslil@gmail.co.il 

4. מי רשאי/ת למבצע פעולה,להשתתף במכירות באתר הינו תושב ישראל מעל גיל 18 בעל תעודת זהות וכרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק בישראל, וכל רכישה כפופה לאישור חברות האשראי.

4.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.

4.2 לידיעתך מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, ומוסר הפרטים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לאתר עקב כך.

5. זמני אספקת המוצרים  

5.1. אספקת חומרים, מוצרים יסופקו פיסית באחד מ - 4 החנויות שבקבוצת"Elrctroslil.co.il" לכל לקוח המגיע באופן עצמאי לאסוף את המוצרים שרכש  בחנות האינטרנט ללא כל עלות.

5.2. ככלל, אנו מספקים את מרבית המוצרים המוזמנים באינטרנט באתר "Elrctroslil.co.il" תוך 7 ימי עסקים באופן, שאינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג, אלא אם כן צויין אחרת לגבי אותו פריט שהוזמן - במקרה זה אספקת המוצר לא תעלה על 7 ימי עסקים עד בית הלקוח (לא כולל ימי שישי/שבת וימי חג ).

5.3. בהתאם לכך סכום דמי המשלוח יחויבו אוטומטית בהתאם לסוג המשלוח בו בחרת ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.

5.4. אספקת המשלוחים לבית הלקוח יבוצעו על ידי חברות משלוח שונות הפועלות עבורנו, לרבות דואר ישראל.

5.5. האתר לא ישא באחריות כלפי מזמין המוצר בגין תקלות, או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר סיפק את המוצר למשלוח במועד. במקרה של עיכוב או תקלה יש לפנות למרכז שירות שלנו     

בטלפונים: טל'  02-6780765, פקס 02-67833530. אנו עמכם עד גמר טיפול מושלם לשביעות רצונכם.

5.6. המשלוחים הינם לכל חלקי הארץ ואינם כוללים את חבל עזה, יהודה והשומרון.

5.7. למשלוחים באזורים חריגים ולציוד בעל נפח, כמות גדולה וחריגה נחזור אליכם עם גובה תשלום המשלוח בהתאם לאזור/ או שתצרו קשר ונספק לכם את כל הפרטים.

6. זכויות

6.1. כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני "לוגו" וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של האתר "Elrctroslil.co.il" ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם האתר נתן את הסכמתו לכך בכתב ומראש.

6.2. האחריות לגבי מתן השירותים באתר לרבות איכותם, תקינותם, מוטלת באופן בלעדי על ספקי השירותים/היבואנים ואנו ערבים לשביעות רצון לקוחותינו ונעמוד לצידם בכל בעיה שתוצג שיש בה ממש עד לפתרונה.

6.3. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים באתר חלה באופן בלעדי על הספקים ו/או היצרנים ו/או היבואנים ו/או הסיטונאים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים/השירותים, ע"פ החוקים והתקנות להגנת הצרכן הנהוגות בישראל ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות המסופקים למוצרים בעלי אחריות.

6.4. יובהר בזאת שהאתר משמש כמרכז להזמנות למוצרים שונים ולכן האחריות המקצועית ו/או טיב המוצרים ועמידתם בלוחות הזמנים יחולו על הספקים, יבואנים נותני השירות והאחריות בלבד.

7. ביטול עסקה 

התקנות להלן בנושא ביטול עסקה כתובות כלשונן בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, על מנת למנוע ספק,או הטעיה, או מיצג שווא ומטרתו לפעול על פי תקנות החוק בעניין זה ולהבטיח הן את זכויות הצרכן והן את זכויות המוכר, בעל העסק במקרה דנן "Elrctroslil.co.il".

 צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם.

(1)  לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין.

(2)  לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 לתוספת – מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;תק' תשע"ב-2011

(3)  לרכישת שירות כאמור בפרט 8 ו-9 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות.

(4)  לרכישת שירות כאמור בפרטים 10 עד 19 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה.

(5)  לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 20 לתוספת – לרכישת טובין, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות.

(6)  לרכישת טובין כאמור בפרט 21 – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן – פקודת התעבורה);

(7)  לרכישת טובין כאמור בפרט 22 – מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

8. החזרת התמורה

3.(א)  ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, ישיב העוסק לצרכן, בניכוי דמי הביטול כאמור בתקנה 5 ובכפוף לתקנות משנה (ב) עד (ה), את מלוא התמורה ששילם או יבטל את חיובו, ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

   (ב)  נדרש הצרכן לרכוש טובין לצורך קבלת שירות, זכאי הצרכן להחזירם לעוסק אף אם נעשה בהם שימוש ובלבד שלא נפגמו והעוסק ישיב לצרכן את כספו.

   (ג)   בוצעה בבית הצרכן התקנה של טובין המשמש למתן שירות, ישלם הצרכן לעוסק את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.

   (ד)  ביטל הצרכן עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, שהוחל בנתינתה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.

  (ה)  החזרת התמורה תתאפשר אצל העוסק שאצלו נרכש המוצר וכן בכל אחד מסניפי העוסק או בנקודות המכירה של העוסק. הוראות אלה לא יחולו על זכיין של העוסק ובלבד שהזכיין הציג, במקום בולט בעסקו הודעה על כך; בתקנת משנה זו, "זכיין"    בעל זכות שימוש בשם העוסק תוך קיום מערכת עסקית חשבונאית נפרדת.

  (ו) החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באופן אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.

9. אופן החזרת התמורה

4.(א)  החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באופן אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע. היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה. ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.

  (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3 של עסקה מתמשכת תהיה בכפוף לסעיף 13 ד' לחוק; נעשתה העסקה בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק, יודיע העוסק לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב, במועד החיוב העוקב להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן; נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וחויב חשבון הצרכן, יזכה העוסק את חשבון הצרכן בסכום החיוב.

10. דמי ביטול 

5. (א)  ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין, או מערך השירות, או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

    (ב)  נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם 

 בתשלום שנגבה ממנו.

11. החזרת מוצרים וביטול עסקה- תמצית החוק לעיל' :

11.1. הקונה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981("חוק הגנת הצרכן"), כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

11.2. על הביטול להיעשות במסמך בכתב לעוסק לצורך כך, הודעה בפקס או בתקשורת אלקטרונית נחשבת הודעה בכתב.

11.3. במוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר.

11.4. במתן שירות עד יומיים, שאינם ימי מנוחה, לפחות לפני המועד בו צריך השירות להינתן.

11.5. במקרה של ביטול רשאי העוסק לקבל דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה, או 100 ¤ לפי הנמוך מבניהם. יתרת הכסף תוחזר לקונה בתוך 14 יום, ועל הקונה להחזיר את המוצר למקום העסק המציע במקום אשר היא תורה לך ועל חשבונו!. החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העסקה.

11.6. מובהר בזאת, כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הטובין, וזאת במידה וטובין נשוא העסקה, או החוזה נשלח מהחברה לחברת השילוח.

11.7. זכות הביטול לא תעמוד לצרכן לגבי טובין, מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן, ו/או מוצרים הניתנים לשעתוק ו/או הקלטה ו/או שכפול, או באשר לטובין אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה באתר.

12. אחריות

12.1. האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים/משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

12.2. "Elrctroslil.co.il" לא תהיה אחראית על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח בעצמו.

12.3. "Elrctroslil.co.il" לא תשא במישרין, או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.

12.4. "Elrctroslil.co.il" לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

12.5. "Elrctroslil.co.il" לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תבצע באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.

12.6. "Elrctroslil.co.il" אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת.

12.7. "Elrctroslil.co.il" לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

12.8. "Elrctroslil.co.il" עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר וזמינותו.

12.9. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "Elrctroslil.co.il" בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

  13.  סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

13.1. הפרטים האישיים של הרוכש הנמסרים בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של "Elrctroslil.co.il" באופן מאובטח.

13.2. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

13.3. החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים של "Elrctroslil.co.il", חידושים באתר בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור  לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, "Elrctroslil.co.il" תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך     אישית ולא יזהו אותך.

13.4. "Elrctroslil.co.il" מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או   

 דרישה ו/או   תביעה נגד "Elrctroslil.co.il" ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

  14.  לאור האמור לעיל, במקרה של גורמים ו/או אירועים שלא בשליטת האתר, אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או במקרה של פעולות איבה ו/או מקרה חירום , רשאים בעלי האתר על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.

  15.  כמו כן, "Electroslil.co.il" תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

15.1. באתר עלולים להיווצר בתום לב אי דיוקים , או שגיאות דפוס ומחיר (טעויות קולמוס), וכן אי התאמה בין מוצר לתמונה במציאות.(ט.ל.ח.).

15.2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את "Elrctroslil.co.il", במקרה של עבודת יד וכו', התמונות יהיו להמחשה בלבד, ויתכן שינויים בין התמונות לבין המוצרים בפועל.

15.3. אם נפלה טעות אנוש חריגה וברורה באופן מוחלט וברור ללא עוררין ובתום לב בתיאור המוצר, מחיר המוצר, שנראה על פניו שהינו שגוי/ נמוך באופן קיצוני ביחס למחיר השוק/מחיר הספק/מחיר המתחרים, לא יחייב הדבר את    Electroslil.co.il וזו  תאפשר ביטול העסקה והשבת מלוא הכסף לרוכש ששילם את כספו באתר.

   16. לאתר יש את הזכות לשנות את תקנון האתר לא הודעה מוקדמת, ובלבד שהאתר פרסם את התקנון המעודכן באתר.

   17. האתר רשאי להפסיק בכל עת את הפעילות והשימוש באתר ללא הודעה מוקדמת לכל מאן דבעי.

  18. האתר הינו אתר דינאמי, והאתר רשאי לערוך מוצרים להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.

  19. כל הטפסים באתר מאובטחים בהצפנה מתקדמת בשיטת SSL  והרכישה בטוחה, קלה ופשוטה.

  20. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

  21. השיפוט המקומי בעל עניין ומחלוקת תהיה אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים.

  22. כל המחירים באתר בשקלים וכוללים מע"מ כחוק.

  חברת אלקטרו סליל מעמידים לשירות לקוחותינו הקיימים, הוותיקים, החדשים הן במגזר הקבלני, תעשייתי ובכלל לציבור לקוחותינו הגדול במגזר הפרטי את מיטב האנשים העומדים בראשות המרכזי אספקה השונים, הסניפים והמחלקות על מנת לתת    לכם את השירות המיטבי, הן באיכות, בזמינות ובאדיבות ובמחירים נכונים.

 

קבוצת אלקטרו סליל

  שונים מאחרים ...